Domburg Putten verkoopt alcoholische dranken.

Ben je 18 jaar of ouder?

Ja
Nee, ik ben jonger dan 18 jaar

Winkel vandaag open van 9.00 tot 21.00 uur | Webshop 24/7

Stel zelf je party-plateau samen

Algemene voorwaarden

Domburg’s Kaas, Noten & Wijn

Verlengde Dorpsstraat 6a

3881 BG Putten

0341 – 356063

info@domburgputten.nl

 

Bij ons vindt u een groot assortiment Hollandse & Buitenlandse kaas, vers gebrande noten, prachtige vleeswaren & tapas. Om al dat lekkers te begeleiden hebben wij ook een groot assortiment wijn & port. In onze algemene voorwaarden zijn  de regels van bestelling vastgelegd.

 

                                                Algemene voorwaarden

 

Kennisgeving

 1. Deze algemene voorwaarden staan vermeld op de website. Op verzoek van de klant zullen de algemene voorwaarden kosteloos, langs elektronische weg, worden toegezonden.

 

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod, offerte en overeenkomst tussen Domburg’s Kaas, Noten en Wijn en de klant, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk door Domburg’s Kaas, Noten en Wijn is afgeweken. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de klant wordt van de hand gewezen. De klant accepteert de uitsluitende toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden door bestelling na aanmelding via www.domburgputten.nl.

 

Aanmelding

 1. Na invoering van de voor aanmelding gevraagde personalia kan Domburg’s Kaas, Noten en Wijn contact opnemen met de klant over de wensen en aanvullende informatie. Na afronding van de aanmelding kan de klant bestellen.
 2. Domburg’s Kaas, Noten en Wijn  maakt op verzoek eenmalig een favorietenlijst voor de klant aan in de webshop. De klant is vervolgens verantwoordelijk voor onderhoud van die lijst
 3. Na aanmelding ontvangt de klant een inlogcode en wachtwoord voor bestelling.

 

Bestelling

 1. Ieder aanbod van Domburg’s Kaas, Noten en Wijn  op de website is vrijblijvend. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door Domburg’s Kaas, Noten en Wijn  van de bestelling door de klant. Ten bewijze van aanvaarding van de bestelling ontvangt de klant een orderbevestiging.
 2. Domburg’s Kaas, Noten en Wijn  is gerechtigd een besteld product te vervangen door een vergelijkbaar product, wanneer de klant dit bij bestelling niet heeft uitgesloten.
 3. De op de website getoonde afbeeldingen van producten bieden geen garantie over aanwezigheid smaak, vorm, kleur en of inhoud van de producten. Opmerkingen van de klant in de bestelling over smaak, vorm, kleur en of inhoud van de producten worden ook niet door Domburg’s Kaas, Noten en Wijn  in de bestellingprocedure verwerkt.
 4. Domburg’s Kaas, Noten en Wijn  brengt orderkosten in rekening van € 7.95 voor bestellingen van minder dan € 50.- Vanaf € 50.- bedragen de orderkosten € 0.- De orderkosten worden op de factuur separaat vermeld.
 5. Plateau bestellingen kunnen tot 24 uur vóór de geplande levering kosteloos worden geannuleerd. Andere bestellingen kunnen tot 12 uur vóór de geplande levering kosteloos worden geannuleerd. Bij een te late annulering is de klant betaling van de volledige prijs verschuldigd.      

 

Levering

 1. Domburg’s Kaas, Noten en Wijn  levert binnen 2 uur voor of na de afgesproken tijd.
 2. In verband met het leveringsschema van Domburg’s Kaas, Noten en Wijn en de verskwaliteit van haar producten dient de bestelling minimaal 24 uur vóór de uiterste besteltijd te zijn aanvaard. Domburg’s Kaas, Noten en Wijn  is gerechtigd een te late bestelling niet of later uit te voeren. Domburg’s Kaas, Noten en Wijn  is gerechtigd om daartoe contact op te nemen met de klant.
 3. Indien Domburg’s Kaas, Noten en Wijn  een spoedlevering op verzoek van de klant verricht, draagt de klant extra kosten van € 1.- per daartoe gereden kilometer.
 4. Domburg’s Kaas, Noten en Wijn  levert de bestellingen af op de door de klant aangewezen locatie. De klant is verantwoordelijk voor deze locatie(keuze).
 5. Domburg’s Kaas, Noten en Wijn  levert producten met een T.H.T. (ten minste houdbaar) datum die in de webshop is aangegeven. Indien niets is aangegeven, geldt een THT van 10 dagen.

 

Reclame

 1. De klant moet de geleverde producten direct na ontvangst controleren en eventuele zichtbare gebreken, beschadigingen, afwijkingen in aantallen en/of overige non-conformiteiten binnen 1 uur na aflevering schriftelijk melden aan Domburg’s Kaas, Noten en Wijn . Bij gebreke van die directe melding worden de geleverde zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden. Indien een klacht niet binnen de genoemde termijn is gemeld, is geen beroep mogelijk op de toepasselijke houdbaarheid. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
 2. De klant moet Domburg’s Kaas, Noten en Wijn  in staat stellen om de klacht te onderzoeken en alle hiervoor relevante informatie verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk is, vindt deze plaats voor rekening van de klant, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de klant. In alle gevallen vindt retourzending plaats in de originele verpakking.
 3. Geen klachten zijn mogelijk over aan de producten inherente eigenschappen van natuurlijke materialen, geringe kleur-, geur- en smaakverschillen en over zaken die na ontvangst van aard en/of samenstelling zijn veranderd of (gedeeltelijk) zijn bewerkt.
 4. Producten kunnen nooit retour gegeven worden in verband met het onderbreken van de koelketen en het daardoor niet meer kunnen verkopen van deze producten.

 

Prijzen

 1. De prijzen die op de website gecommuniceerd worden zijn inclusief btw en gelden op het moment van bestelling, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw tarieven en prijs per gewicht.

 

Betaling

 1. De door de klant verschuldigde bedragen worden betaald via ideal als aangegeven in de webshop

 

 

 

Aansprakelijkheid

 1. Domburg’s Kaas, Noten en Wijn  kan slechts aansprakelijk zijn voor directe schade, te weten redelijke kosten tot vaststelling van een gebrek, de oorzaak en omvang van de schade, voor zover dit aan Domburg’s Kaas, Noten en Wijn  kan worden toegerekend en redelijke kosten ter voorkoming en of beperking van directe schade, voor zover dit aan Domburg’s Kaas, Noten en Wijn  kan worden toegerekend. Aansprakelijkheid voor directe schade is steeds beperkt tot het betaalde factuurbedrag over de levering waaruit de aansprakelijkheid is voortgekomen.

 

Overmacht

 1. Domburg’s Kaas, Noten en Wijn  is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe is verhinderd ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden begrepen iedere oorzaak, die Domburg’s Kaas, Noten en Wijn  redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien en/of voorkomen.

In geval van overmacht wordt de nakoming van de desbetreffende, en de daarmee samenhangende verplichting(en) geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de overmacht, zonder dat Domburg’s Kaas, Noten en Wijn  tot enige schadevergoeding dienaangaande is gehouden.

Indien Domburg’s Kaas, Noten en Wijn  ten gevolge van overmacht definitief in de onmogelijkheid verkeert om na te komen, dan wel indien de periode van overmacht langer dan 30 dagen heeft geduurd of zodra redelijkerwijze vaststaat, dat de periode van overmacht tenminste 30 dagen zal duren, kan Domburg’s Kaas, Noten en Wijn  de overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen, zonder dat Domburg’s Kaas, Noten en Wijn  tot enige schadevergoeding dienaangaande is gehouden.

 

Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de aanbieding, offerte en overeenkomsten tussen Domburg’s Kaas, Noten en Wijn  en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 2. Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen van en of overeenkomsten met Domburg’s Kaas, Noten en Wijn  zullen worden onderworpen aan het oordeel van de rechtbank Gelderland.

 

Wijziging voorwaarden

 1. Domburg’s Kaas, Noten en Wijn  behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op ieder moment eenzijdig te wijzigen.

Ontwerp: INZPIRE | Webdevelopment: Haagen Internet

Deze site gebruikt cookies

Accepteren

Bekijk welke cookies wij gebruiken.